Regulamin do 24.12.2014

 

  1. Warunki ogóle.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.tkaniny-milinkiewicz.pl.

§ 2

W niniejszym Regulaminie pod pojęciem Sklepu/Sprzedającego rozumie się:

P.P.H.U. MILINKIEWICZ, NIP: 619-193-36-15, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 22.

§ 3

Wszelkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny oferowanych przez Sklep produktów nie zawierają kosztów transportu do Klienta (Kupującego). Koszt ten jest doliczany do wartości zamówienia, o czym w trakcie jego składania Klient jest informowany. Cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron umowy.

§ 4

Umowa kupna – sprzedaży, zwana dalej Umową, zawierana jest pomiędzy Kupującym a Sprzedającym – Sklepem, na warunkach niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami ustaw wskazanych w § 22 niniejszego Regulaminu, w momencie dokonania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia.

§ 5

Utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy (stron, daty zawarcia, rodzaju i ilości towaru, ceny), następuje przez wydanie wraz towarem Kupującemu paragonu lub faktury VAT.

Miejscem zawarcia umowy jest: (adres Sklepu).

§ 6

Zamówienie przyjmowane jest poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu, lub w drodze mailowej na adres e-mail wskazany na stronie Sklepu.

§ 7


Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

  1. Płatność i realizacja Zamówienia.

§ 8

1. W przypadku płatność przelewem wysokość wartości Zamówienia należy uiścić w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego, o którym informacje umieszczone są na stronie Sklepu, zaś w przypadku wyboru płatności za pobraniem – w momencie odbioru dostarczanego i objętego Zamówieniem towaru.

W przypadku niezaksięgowania w wskazanym terminie płatności stanowiącej pełną wartości Zamówienia Kupującego uznaje się, iż odstępuje on od umowy.

2. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu wskazać należy wyłącznie numer Zamówienia.

§ 9

W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru formy płatności przelewem, Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedającego wpłaty stanowiącej pełną wartość złożonego Zamówienia Klienta. Sprzedający nie podejmuje realizacji Zamówień w przypadku wpływu niepełnej wartości Zamówienia.

§ 10

W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru formy płatności za pobraniem, Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia w terminie 14 dni od jego złożenia.

§ 11

Każde Zamówienie będzie realizowane w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych. Podany czas realizacji stanowi czas przygotowania zamówienia do wysłania i należy do niego doliczyć niezależny od Sprzedającego okres jego doręczania. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

§ 12

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest w chwili przystąpienia do realizacji Zamówienia niedostępny, Kupujący zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym.

§ 13


W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia lub jego zmiany.

§ 14

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronie Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

§ 15

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź na życzenie klienta faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

§ 16

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych artykułów i uregulowania należności.

§ 17

Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka zostanie dostarczona w stanie uszkodzonym, wskazującym na uszkodzenie zawartości.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że zawartość paczki jest uszkodzona to należy otworzyć paczkę w obecności kuriera, którzy otworzą paczkę komisyjnie i spiszą protokół jeżeli zawartość przesyłki jest faktycznie uszkodzona. Bez takiego dokumentu dalsze postępowanie reklamacyjne będzie niemożliwe.

 

  1. Reklamacje i zwroty.

§ 18

Reklamacje Sprzedający rozpatruje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu.

§ 19


Mając na uwadze treść ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy dokonując zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu zamówione artykuły w stanie nienaruszonym (towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu) wraz z dołączonym paragonem fiskalnym. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowoduje nieuznanie roszczenia. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy bądź niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym.


§ 20


Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zwróconych artykułów po otrzymaniu ich w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie
21 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do Klienta. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym dodatkowo od zwracanej sumy zostanie odjęta opłata operatora pocztowego lub koszt dostawy przez kuriera.


§ 21


Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.

§ 22

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn zm.) oraz w/wskazanej ustawy.