Kategorie

REGULAMIN SKLEPU www.tkaniny-milinkiewicz.pl

 

 1. Warunki ogóle.

 

§ 1

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.tkaniny – milinkiewicz.pl.

 

§ 2

 

W niniejszym Regulaminie pod pojęciem Sklepu/Sprzedającego rozumie się:

P.P.H.U. MILINKIEWICZ Mariusz Milinkiewicz, NIP: 619-193-36-15, REGON: 301333705, z siedzibą w Łęce Opatowskiej, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Bukowa 22 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Kontakt do Sprzedającego możliwy jest w następujący sposób:

1.1. telefonicznie na numer: 600 935 580

1.2. za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@tkaniny-milinkiewicz.pl

 

§ 3

 

Wszelkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny oferowanych przez Sklep produktów nie zawierają kosztów transportu do Klienta (Kupującego). Koszt ten jest doliczany do wartości zamówienia. O wysokości kosztów dostawy Klient informowany jest szczegółowo w trakcie składania zamówienia, a przed jego zaakceptowaniem przez Klienta. Cena widniejąca przy produkcie, wskazana zarówno w kwocie netto jak i kwocie brutto, w momencie składania zamówienia jest wiążąca dla obu stron umowy.

 

§ 4

 

Umowa kupna – sprzedaży, zwana dalej Umową, zawierana jest pomiędzy Kupującym a Sprzedającym – Sklepem, na warunkach niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z przepisami ustaw wskazanych w § 22 niniejszego Regulaminu, w momencie dokonania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia.

Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest zatwierdzenie dostępnego w sklepie internetowym formularza zamówienia , w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „zamawiam i przechodzę do płatności” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem.

 

§ 5

 

 1. Utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy (stron, daty zawarcia, rodzaju i ilości towaru, ceny), następuje przez wydanie wraz towarem Kupującemu paragonu lub faktury VAT.

 2. Miejscem zawarcia umowy jest: 63-645 Łęka Opatowska, ul. Bukowa 22.

 

 

§ 6

 

Zamówienie przyjmowane jest poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu, lub w drodze mailowej na adres e-mail wskazany na stronie Sklepu.

 

§ 7


Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Kupujący tym samym przyjmuje do wiadomości , iż na stronie Sprzedającego umieszczono wzory: oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, pouczenia o odstąpieniu od umowy, reklamacji produktu.

 

 

 1. Płatność i realizacja Zamówienia.

 

§ 8

 

 1. W Sklepie istnieje możliwość dokonania płatności przelewem bądź za pobraniem w chwili doręczenie zamawianego towaru.

 2. W przypadku płatność przelewem wysokość wartości Zamówienia należy uiścić w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego, o którym informacje umieszczone są na stronie Sklepu, zaś w przypadku wyboru płatności za pobraniem – w momencie odbioru dostarczanego i objętego Zamówieniem towaru. W przypadku niezaksięgowania w wskazanym terminie płatności stanowiącej pełną wartości Zamówienia Kupującego uznaje się, iż odstępuje on od umowy.

 3. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu wskazać należy wyłącznie numer Zamówienia.

 4. Sprzedający oferuje możliwość dostawy w obejmujący obszar całego kraju oraz Uni Europejskiej za dodatkową opłatą.

 

§ 9

 

W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru formy płatności przelewem, Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedającego wpłaty stanowiącej pełną wartość złożonego Zamówienia Klienta. Sprzedający nie podejmuje realizacji Zamówień w przypadku wpływu niepełnej wartości Zamówienia.

 

§ 10

 

W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru formy płatności za pobraniem, Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia w terminie 14 dni od jego złożenia.

 

§ 11

 

Każde Zamówienie będzie realizowane w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych. Podany czas realizacji stanowi czas skompletowania zamówienia z magazynu Sprzedającego, przygotowania zamówienia do wysłania i należy do niego doliczyć niezależny od Sprzedającego okres jego doręczania. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem kurier lub Poczty Polskiej, w zależności od dokonanego przez Zamawiającego wyboru w formularzy zamówienia.

 

§ 12

 

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest w chwili przystąpienia do realizacji Zamówienia niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku dokonania przez Kupującego wpłaty na poczet płatności przelewem, kwota ta zostanie niezwłocznie Kupującemu zwrócona, chyba że strony dokonają zmiany przedmiotu zamówienia bądź innych ustaleń, potwierdzonych drogą mailową.

 

§ 13


W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w paragrafie poprzedzającym Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia lub jego zmiany.

 

§ 14

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronie Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

 

§ 15

 

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon bądź na życzenie Klienta faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

§ 16

 

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych artykułów i uregulowania należności.

 

§ 17

 

Kupujący może odmówić odbioru przesyłki jedynie w przypadku, kiedy przesyłka zostanie dostarczona w stanie uszkodzonym, wskazującym na uszkodzenie zawartości.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że zawartość paczki jest uszkodzona to należy otworzyć paczkę w obecności kuriera, którzy otworzą paczkę komisyjnie i spiszą protokół jeżeli zawartość przesyłki jest faktycznie uszkodzona. Bez takiego dokumentu dalsze postępowanie reklamacyjne będzie niemożliwe.

 

 1. Odstąpienie od umowy, reklamacje i zwroty.

 

§ 18

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy z oferowanych. Ponadto jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą bądź przesyłką kurierską.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Sprzedającego.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, których przedmiotem jest rzecz podlegająca obróbce (docięciu) na specjalne życzenie Zamawiającego, według jego specyfikacji.  Pobierz POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY oraz WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

§ 19

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną .

 2. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.

 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedającego : e-mail: sklep@tkaniny-milinkiewicz.pl i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Kupującego (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres) oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.

 4. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

 5. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, wskazanego w paragrafie poprzedzającym, Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu zamówione artykuły w stanie nienaruszonym (towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu) wraz z dołączonym paragonem fiskalnym. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowoduje nieuznanie roszczenia. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy bądź niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym.

 6. Prawo zwrotu zakupionego towary nie przysługuje w przypadku


§ 20


Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zwróconych artykułów po otrzymaniu ich w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.


§ 21


Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.

 

§ 22

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827).

 

Regulamin aktualny do 24.12.2014 znajduje się tutaj: